Informacja publiczna - rejestr wniosków


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – WIELKOPOLSKA” sp. z o.o. jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą
z 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Spółka powiadamia w tym terminie
o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację
(nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Spółka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez spółkę w powiadomieniu, postępowanie
o udostępnienie informacji umarza się.

SIM „KZN – Wielkopolska” sp. z o.o. może udzielić odpowiedzi w formie pisma,
z wyjaśnieniem, że:

żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
SIM „KZN – Wielkopolska” sp. z o.o. nie dysponuje żądaną informacją;
istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Anna Wojnar
Data wytworzenia 2022-07-14
Opublikował w BIP Anna Wojnar
Data opublikowania 2022-07-14 14:06:07
Ostatnio zaktualizował Anna Wojnar
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-19 11:24:09
Liczba wyświetleń 284
Historia zmian ZOBACZ