Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej oraz dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.

 

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo  wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, zwanym dalej wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Osoba ze szczególnymi potrzebami bez potrzeby wykazania interesu może równeż wnioskować o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego dzialalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku. Podmiotem publicznym w rozumieniu ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potzrebami ( t.j. Dz. U. 2020, poz. 1062 ze zm.) będzie spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska sp. z o.o. w zakresie dotyczącym prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe- wnioskodawcy;
 • wskazanie bariry utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, lub informacyjno - komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście w siedzibie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska sp. z o.o. przy ul. Sarnowskiej 2 lok219 ( 63-900 Rawicz);
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej: ul. sarnowska 2 lok. 219 ( 63-900 Rawicz);
 • elektronicznie na adres: biuro@simkzn-wielkopolska.pl

 

Zasady dotyczące rozpatrywania wniosku o zapewnienie dostepności:

 

 • spółka zapewnia dostępność, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostepności bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o ile nie występują przeszkody
  w pozytywnym rozpatrzeniu wniosku;

 

 • jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Spółka niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia wskazuje nowy termin zapewnia dostepność, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku;

 

 • w uzasadnionych sytuacjach, gdy zapewnienie dostępności w zakresie okreslonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione Spółka niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostepności proponując dostęp alternatywny.

 

Skarga na brak dostępności w obszarze architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej:

 

 • w razie niezapewnienia dostępności na wniosek zainteresowanego , wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostepności;

 

 • skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej w pkt. 1 i 2 dotyczących zasad rozpatrywania wniosku o zapewnienie dostepności;

 

 • skarga powinna zawierać informacje, które objęte były wnioskiem o zapewnienie dostępności;

 

 • Prezes Zarżadu PFRON odmawia zapewnienia dostępności albo nakazuje zapewnienie dostepności w formie decyzji;

 

 • decyzja nakazująca podmiotowi publicznemu zapewnienie dostepności zostanie wydana w sytuacji, gdy niezapewnienie dostępności nastąpiło na skutek naruszenia przez ten podmiot przepisów ustawy o dostępności.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

 

Każdy ma prawo wystapić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, albo o jego udostepnienie za pomocą altermatywnego sposobu dostępu.

 Wniosek o zapewnie dostępności cyfrowej powinien zawierać:

 • dane kontaktowe osoby wystepującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Wniosek o zapewnie dostępności cyfrowej należy składać:

 • osobiście w siedzibie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska sp. z o.o. przy ul. Sarnowskiej 2 lok. 219 (63-900 Rawicz);
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej: ul. Sarnowska 2 lok.219 (63-900 Rawicz);
 • elektronicznie na adres: biuro@simkzn-wielkopolska.pl.

 

Zasady dotyczące rozpatrywania wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej

 

 

 • spółka zapewnia dostępność, w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, o ile nie wystepują przeszkody w pozostałym rozpatrzeniu;
 • jeżeli dotrzymanie 7 - dniowego terminu nie jest możliwe, Spółka niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku;
 • w uzasadnionych sytuacjach, gdy zapewnienie dostepności w zakresie okreslonym we wniosku jest możliwe lub znacznie utrudnione Spółka niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności proponując dostęp alternatywny.

 

Skarga na brak dostepności cyfrowej

 

 W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osob ta ma prawo do złożenia do Spółki skargi podlegającej rozpoznaniu nie później niż w terminie miesiąca od dnia jej złożenia.

 

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2022-09-20
Opublikował w BIP Anna Wojnar
Data opublikowania 2022-09-22 11:11:32
Ostatnio zaktualizował Anna Wojnar
Data ostatniej aktualizacji 2022-10-07 09:15:15
Liczba wyświetleń 142
Historia zmian ZOBACZ