Zgromadzenie Wspólników - kompetencje organu


Zgromadzenie Wspólników wyraża swoją wolę poprzez podjęcie uchwały. Uchwały podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów w obecności Wspólników reprezentujących co najmniej 4/5 (cztery piąte) kapitału zakładowego, chyba że Umowa Spółki lub przepisy prawa przewidują surowsze wymogi.

Poza sprawami zastrzeżonymi dla Zgromadzenia Wspólników przez przepisy prawa uchwały tego organu wymaga:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty,
 • zatwierdzenie planu inwestycyjnego, określającego harmonogram etapów realizacji Inwestycji o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy Spółki
 • zatwierdzenie planu rzeczowo–finansowego, zawierającego wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Spółki (w tym koszty związane z realizacją Inwestycji), z zastrzeżeniem, że pierwszy plan zostanie
 • zatwierdzony w terminie 3 miesięcy od powołania Zarządu,
 • zatwierdzenie strategii działalności Spółki, na zasadach przewidzianych dla planu rzeczowo–finansowego, o którym mowa w § 17 pkt. 4 1 Umowy Spółki,
 • określenie wysokości partycypacji uprawniającej do rozliczenia partycypacji w związku ze zmianą dotychczasowej umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności,
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
 • wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w przypadkach określonych w art. 17 ustawy o zasadach zarządzania oraz na inne czynności określone w   art. 17 ust. 1 i ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania,
 • wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 • zwrot dopłat,
 • zawarcie umowy o zarządzaniu spółką zależną,
 • ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki,
 • ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,  
 • wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce, jak i przystąpienie lub wystąpienie przez Spółkę z innej spółki,uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • uchylenie regulaminu postepowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki,
 • na podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
 • uchwalenie wysokości czynszu w ramach Inwestycji w przeliczeniu na 1m² powierzchni użytkowej,
 • zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy, o ile działanie to nie zostało ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo–finansowym,
 • wyrażenie zgody na emisję przez Spółkę papierów wartościowych, w tym w szczególności emisję obligacji (z wyjątkiem weksli),
 • wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych), o ile nie zostało ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo finansowym.
 • wyodrębnienie na własność lokalu mieszkalnego.
   

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2022-07-14
Opublikował w BIP Anna Wojnar
Data opublikowania 2022-07-14 13:32:44
Ostatnio zaktualizował Anna Wojnar
Data ostatniej aktualizacji 2022-10-07 09:08:46
Liczba wyświetleń 158
Historia zmian ZOBACZ