Rada Nadzorcza - kompetencje organu


Do obowiązków Rady Nadzorczej, poza stałym nadzorem nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności lub innymi obowiązkami przewidzianymi prawem, należą w szczególności:

  • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za mijający rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  • ocena wniosku o pokrycie straty oraz o przeznaczeniu zysku;
  • przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członka Zarządu Spółki;
  • zatwierdzenie projektu planu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w §17 ust. 2 pkt. 4 umowy  spółki;
  • wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy:
    • na usługi prawne, marketingowe w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem w przypadkach określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
    • zawierającej zobowiązanie Spółki o łącznej wartości od 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych), przy czym w przypadku zobowiązań związanych z realizacją świadczeń okresowych lub ciągłych przez łączną wartość rozumie się łączną sumę zobowiązania za okres jednego roku.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2022-07-14
Opublikował w BIP Anna Wojnar
Data opublikowania 2022-07-14 13:28:58
Ostatnio zaktualizował Anna Wojnar
Data ostatniej aktualizacji 2022-10-04 18:07:02
Liczba wyświetleń 185
Historia zmian ZOBACZ